1.  
 2. Seoul, Korea

   
 3. Seoul, Korea

   
 4. Seoul, Korea

   
 5. Shanghai, China

   
 6. Shanghai, China

  Uyghur restaurant

   
 7. Shanghai, China

   
 8. Shanghai, China